Forskningsdrypp (Alderdom)

Negativ grubling knyttet til risiko for
Alzheimers.

En studie publisert i tidsskriftet Alzheimer’s & Dementia antyder at det er en sammenheng mellom det å bruke mye tid på negativ tenkning og ulike tegn på økt risiko for Alzheimers sykdom. Forskerne mente dette skjedde gjennom stresstegn
som for eksempel høyt blodtrykk. Denne typen kroppslig stress kan føre til at Alzheimersproteinene bygger seg opp.1

Hjernen formes av oppvekstmiljøet
Ungdommers hjerne ser annerledes ut avhengig av hvor mye utdannelse foreldrene deres har. Overflaten på hjernebarken var mindre hos 14-åringer som hadde foreldre med lite utdannelse. Antagelig kan dette gå ut over alt fra språk til hukommelse. Disse ungdommene gjør det også dårligere på tester av arbeidsminnet. Det viser seg
at oppvekstmiljøet kan ha dobbelt så mye å si som genene.3

Dårligere utbytte av digital undervisning
Hele seks av ti studenter ved høgskolen i Østfold mener de fikk dårligere eller svært mye dårligere utbytte av den digitale undervisningen som har
foregått siden skolene stengte i mars. Kun 14 prosent mente den digitale undervisningen hadde fungert bedre enn den tradisjonelle. Dette står
i kontrast til en undersøkelse blant jusstudenter ved UiO rett etter stengingen, hvor resultatet var
det motsatte. Da hadde kun et mindretall fått et dårligere utbytte av undervisningen.2

Koronavirus kan utløse diabetes
Resultater av studier hvor man har studert vevsprøver av pasienter som har COVID-19 viser at viruset skader insulinproduserende celler. En rekke pasienter har utviklet diabetes etter å
ha vært infisert med koronavirus. Inntil videre er imidlertid sammenhengen noe uklar, og mer
forskning er nødvendig.4

Kilder:
1) https://forskning.no/alzheimer-demens-depresjon/negativtenkning-koblet-til-alzheimer-risiko/1697541
2) https://forskning.no/ntb-skole-og-utdanning/seks-av-tistudenter-ved-hogskolen-i-ostfold-mener-de-fikk-darligereutbytte-av-digital-undervisning/1703573
3) https://forskning.no/barn-og-ungdom-genetikk-hjernen/
oppvekstmiljoet-kan-endre-hjernen-til-tenaringer/1695032
4) https://www.nature.com/articles/d41586-020-01891-8