Forskningsdrypp (Nostalgi)

Hvorfor selvskader ungdom?
I en metaanalyse av 20 kvalitative studier der ungdom på ulik måte har fått uttale seg om hvordan de opplever og forklarer egen selvskadings-adferd, har man funnet fellestrekk som går igjen, nemlig en opplevelse av et uhåndterbart indre trykk som er overveldende og må få utløp, samtidig som det ikke kan vises eller uttrykkes til andre. Studien identifiserer fire meta-temaer som kan være med på å forklare årsak og funksjon bak selvskadingen: (1) utløsning av intense følelser, (2) kontroll og mestring av vanskelige følelser, (3) representere uakseptable følelser, (4) kontakt med andre. Studien peker også på hvordan ungdommenes opplevelse av egen selvskading kan knyttes til og bør sees i lys av utviklingsoppgaver som identitetsbygging og selv-representasjon, utfordringer rundt tilknytning, separasjon og affektregulering.

Unresolved trauma in mothers: Intergenerational effects and the role of reorganization 
Man har lenge sett en sammenheng mellom traumer og tilknytningsstiler, og at tilknytningsstiler ofte nedarves. I denne studien har man sett på hvordan en reorganisering av indre tilknytningsmodeller og prosessering av traumer hos gravide kvinner påvirker tilknytningsstilen deres spedbarn senere utvikler. Det deltok 47 mødre i studien, og man fant tydelige indikasjoner på at reorganisering av en engstelig tilknytningsstil mot en trygg tilknytningsstil reduserer risikoen for at deres barn selv utvikler en engstelig tilknytningsstil. Disse funnene kan være med på å sette lys på tilknytningsstiler i et livslangt utviklingsperspektiv, da de sier noe om hvordan tilknytningsstiler kan reorganiseres og endres gjennom å aktivt jobbe med tidligere og nåtidige erfaringer, og slik omgjøres til en trygg tilknytning. 

Daddy issues: Friends rather than fathers influence adult men’s hegemonic masculinity 
I en Australsk studie av 188 menn ble det undersøkt i hvilken grad ulike relasjoner påvirker utviklingen av hegemonistisk maskulinitet hos menn. Hegemonistisk maskulinitet er et begrep brukt innen kjønnsforskning og refererer til en dominerende form for maskulinitet, også kalt giftig maskulinitet. I studien ble det funnet en korrelasjon mellom hegemonistisk maskulinitet og manglende støtte og emosjonell påkobling fra venner og jevnaldrende. Studien fant ingen statistisk signifikant korrelasjon med far-sønn relasjonen, men en svak, ikke-signifikant effekt fra adverse childhood experiences og mor-sønn relasjonen. Studien ser dog ikke på hvilke underelementer av dette trekket som påvirkes, og undersøker ikke kausalitet. Videre spørsmål er om sterkt hegemonistiske menn selv distanserte seg fra jevnaldrende på grunn av underliggende trekk hos dem, eller om kanskje andre trekker seg unna fordi de misliker deres verdier og sosiale væremåte.

Referanser

  1. Stänicke, Line Indrevoll ; Haavind, Hanne ; Gullestad, Siri Erika (2018), How Do Young People Understand Their Own Self-Harm? A Meta-synthesis of Adolescents’ Subjective Experience of Self-Harm. Adolescent research review, 2018- 06, Vol.3 (2), p.173-191. DOI: 10.1007/s40894-018-0080-9 
  2. Doorn, George Van; Dye, Jacob; Gracia, Ma Regina de; (2020) Daddy issues: Friends rather than fathers influence adult men’s hegemonic masculinity. Personality and Individual Differences 171 (2021) 110467 DOI: 10.1016/j. paid.2020.110467 
  3. Iyengar, U.; Kim, S.; Martinez, S.; Fonagy, P.; Strathearn, L. (2014). Unresolved trauma in mothers: Intergenerational effects and the role of reorganization. Frontiers in Psychology, 2014, Vol.5, p.966-966 DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00966