Vedtekter for organisasjonen og tidsskriftet Speilvendt

§ 1 Navn og formål

§ 1.1 Organisasjonen og tidsskriftets navn er Speilvendt.

§ 1.2 Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Vi retter oss mot psykologistudenter spesielt, og andre psykologiinteresserte generelt. Vi skal være en arena hvor studentene kan uttrykke seg kreativt og faglig. Vi skal være utfordrende, tilgjengelige og engasjerende.

§ 2 Medlemmer og redaksjon

§ 2.1 Medlemmer av organisasjonen og medlemmer av redaksjonen har stemmerett ved generalforsamling og kan stille til valg. Medlemmer av redaksjonen har stemmerett på redaksjonsmøter.

§ 2.2 Alle studenter på Psykologisk Institutt er å regne som medlemmer av organisasjonen Speilvendt.

§ 2.3 Redaksjonen består av medlemmer eller eksterne valgt inn på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 2.4 Redaksjonen skal ha en redaktør som fungerer som daglig leder i Speilvendt, og en styreleder som er hovedansvarlig for økonomien i Speilvendt. Utover dette skal Speilvendt ha så mange redaksjonsmedlemmer som redaksjonen mener er formålstjenlig.

§ 3 Generalforsamling

§ 3.1 Generalforsamling skal avholdes minst én gang i året. Generalforsamlingen er gyldig dersom innkallingen godkjennes.

§ 3.2 Generalforsamlingen fatter vedtak ved alminnelig flertall. I enkelte saker skal vedtak fattes med 2/3 flertall. Dette er i så fall spesifisert i disse vedtektene.

§ 3.3 Ordinær generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel av sittende redaktør. Her behandles regnskap, budsjett, årsberetning, arbeidsplan og vedtekter dersom dette ikke er behandlet på tidligere generalforsamling inneværende år. I tillegg behandles valg av nye redaksjonsmedlemmer. Andre eventuelle saker må meldes inn til redaksjonen minst 10 dager før generalforsamlingen.

§ 3.4 Forslag til vedtektsendringer kan fremmes på generalforsamlingen med 2/3 flertall.

§ 3.5 Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom redaksjonen finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst syv (7) dagers varsel av sittende redaktør, eller dersom 2/3 av redaksjonen krever det. På ekstraordinær generalforsamling skal kun saken som er årsak til innkallingen behandles. Mistillitsforslag til redaktør, styreleder eller redaksjonsmedlemmer kan stilles på ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall.

§ 6 Økonomi

§ 6.1 Økonomien skal styres etter organisasjonens formål, det vil si en regelmessig publisering av det akademiske tidsskriftet Speilvendt. Det skal være minimum én utgivelse per semester.

§ 7 Oppløsning

§ 7.1 Organisasjonen kan oppløses ved at 2/3 av styremedlemmene, på to etterfølgende generalforsamlinger, stemmer for oppløsning.

§ 7.2 Ved opphør vil organisasjonens midler og eiendeler forvaltes av en annen studentorganisasjon med samme formål. Om det ikke finnes noen studentorganisasjon med samme formål vil midlene sendes tilbake til Kulturutvalget i samskipnaden eller øvrige bidragsytere.