Utveksling ved Psykologisk institutt

Tekst: Utvekslingsambassadørene Luna Myhre Pellicer og Aasne Kvaale Aanestad
Illustrasjon: Lina Woldsdal Glorvigen

Utvekslingsambassadører

Utvekslingsambassadørene er ansatt ved UiO og vår hovedoppgave er å bidra til at flere reiser på utveksling, gi informasjon og være et slags bindeledd mellom universitetet og studentene. Fordi vi nettopp var på utveksling selv, har vi kunnskap om hvordan det er akkurat nå. Vi ønsker å senke terskelen for å spørre om hjelp, tips eller råd og håper at dette blir lettere når studenter kan kontakte en medstudent istedenfor å sende en e-post til en rådgiver man ikke kjenner. I tillegg kan vi dele erfaringer om hvordan det har vært på et mer personlig plan, og ikke bare gi praktisk informasjon. Vi ønsker å være tilgjengelig for alle studenter som er nysgjerrige på utveksling. 
I jobben gjør vi ulike ting som å svare på spørsmål, er med på infomøter, skriver infotekster (f. eks. til Speilvendt) og står på stand, og sammen prøver vi å spre det glade budskap om utveksling. 

Luna Pellicer (Psykologi profesjon, 7 semester)
Jeg heter Luna Pellicer og er 24 år. Jeg var på utveksling i California høsten 2021, i mitt 6. semester. Nå jobber jeg som utvekslingsambassadør for UiO fordi jeg syns utveksling er utrolig spennende og en veldig god erfaring som jeg ønsker at flere skal få oppleve. Jeg ønsker å gjøre hele utvekslingsprosessen litt lettere for studenter som skal ut å reise nå. 

Aasne Kvale Aanestad (Psykologi profesjon, 7 semester)
Jeg er 26 år, og var på utveksling til Aarhus mitt 6. semester. Utveksling har gitt meg mulighet til å å oppleve en litt annen faglig tradisjon og nye kulturtilbud. Det unner jeg virkelig andre å oppleve. Jeg brenner særlig for utvekslingsavtalen UiO har med Aarhus universitet, her har jeg kunnet ta fag med lokale studenter – og dermed hatt et bredt utvalg av mulige fag. I tillegg er dansker særdeles sjarmerende! 

Generell info

Søknadsfristen er 15. februar for å reise påfølgende høst, og 15. september for å reise påfølgende vår. Man søker i søknadsweb. I begynnelsen av hvert semester holdes det infomøter om utveksling – sjekk de ut hvis du vurderer å dra!
Profesjonsstudenter kan reise ett semester på utveksling, enten 3., 4., 5. eller 6. semester. Vi anbefaler å reise før 6. semester hvis du kan, fordi det gjør det litt lettere å stokke om på emner i studieplanen. For bachelorstudenter så er det lagt opp til at man drar på utveksling 5. semester.
Psykologisk institutt har utvekslingsavtaler med universiteter i følgende land; Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia, Tyskland og Østerrike til bachelor og profesjonsstudenter. For masterstudenter så er det avtaler i Italia og Frankrike. (OBS! Dette kan variere fra semester til semester). 

Økonomi 
Når man reiser på utveksling så får man støtte fra Lånekassen tilsvarende det man får i Norge. I tillegg får man et reisestipend. UNIFOR pleier også å gi ut stipend til studenter som reiser til utvalgte land eller universiteter. Det varierer litt fra semester til semester hvilke land eller universiteter de gir støtte til – oppdatert info om det står på UiO sine nettsider. Størrelsen på stipendet varierer mellom NOK 5 000 og 20 000, avhengig av antall kvalifiserte studenter og tilgjengelig utdelingsbeløp. Man blir kontaktet av UiO hvis man har rett på dette stipendet.
Velger man å reise til et EU eller EØS-land, inngår de fleste utvekslingsavtalene i Erasmus+ samarbeid og man får Erasmus stipend. Per nå er dette 410 EUR i måneden for de fleste land, og 460 EUR i måneden for noen utvalgte land. Et av disse er Danmark. 70 % av stipendet utbetales ved bekreftet ankomst til studiested, og de resterende 30 % ved hjemkomst. Dette stipendet skal dekke noen av merutgiftene ved utveksling. Erasmusstipend har ikke innvirkning på støtte fra lånekassen. Det er verdt å merke seg at det ikke tildeles Erasmusstipend for utveksling til Storbritannia fra og med studieåret 2022/2023. Det er foreløpig ikke avgjort noe om stipendordninger til Storbritannia fra våren 2023, men det vil publiseres på UiO sine nettsider om de spesifikke avtalene mellom UiO og utvekslingsuniversitet i Storbritannia.
Det finnes også andre stipender og legater det er mulig å søke på. Hvilke man kan søke på avhenger i stor grad av universitetet du reiser til og hvilke fag/grad man tar. 

Søke fag
Profesjonsstudenter kan reise på utveksling 3., 4., 5. eller 6. semester. Hvis man reiser et av de tidligere semestrene, er man litt mer fleksibel med tanke på å finne fag i utlandet som overlapper med fagene på UiO. Generelt er det lettere å få godkjent erstatning for de generelle «innføringsfagene» som for eksempel personlighetspsykologi, sosialpsykologi og metode. Det tilbys ofte tilsvarende emner ved utenlandske universiteter. De emnene som er veldig rettet mot profesjonsstudiet, som profesjonsforberedende og helsefremmende, og de mer avanserte emnene, kan være noe mer utfordrende å få godkjent. Profesjonsstudenter har to valgfrie psykologiemner i studieløpet, og det kan være lurt å ta begge disse mens man er på utveksling. Det er lov til å stokke om på hvilke fag man tar hvilket semester slik at det går opp med utvekslingen. Et godt tips er å ta en samtale med rådgiver om dette, gjerne i god tid før man planlegger å reise på utveksling. 
For bachelorstudenter er det lagt opp til at man reiser på utveksling 5. semester, for da har man 30 frie studiepoeng som gjør det enklere å få godkjent fag i utlandet.
Før man reiser må man søke om forhåndsgodkjenning for de emnene man skal ta i utlandet som man ønsker å få godkjent. På den måten er man ganske sikker på at emnene man velger får innpass i sin studieplan. Etter at man har kommet hjem fra utveksling søker man om endelig godkjenning.
For masterstudenter er det også mulig å reise på utveksling, og det anbefales å reise i 3. og/eller 4. semester i forbindelse med masteroppgaven. 

Utvekslingsambassadørenes beste tips: 

  • Start tidlig med søkeprosessen, planlegging og det praktiske som visum og forsikring – det er ofte mye administrativt arbeid og det kan ta litt tid. Eller søk til Danmark, der det meste går av seg selv.
  • Prat med en rådgiver på PSI – se på muligheter for å endre litt i studieløpet ditt slik at du samler opp de frie emnene du har i studieløpet det semesteret du reiser på utveksling.
  • Prat med de som jobber med utveksling ved UiO, finn inspirasjon og erfaringer – UiO har utvekslingsambassadører som er eller har vært på utveksling rundt i hele verden.
  • Det er mange muligheter – hvis du ønsker å reise et sted UiO ikke har avtale med, kan du lage en avtale selv.
  • Søk studentbolig –  Ved flere samarbeidsuniversiteter kan man søke studentbolig tilsvarende SiO-boliger. Det fins ofte både hybler med eget kjøkken og bad, dele med noen få som et kollektiv, eller bo på felles gang («dorm») med mange. Hvis man tåler litt rot, anbefales felles gang. Da får man automatisk et lite nettverk på det nye studiestedet. 
  • Reis på utveksling! Det er utrolig artig og lærerikt – det er en opplevelse for livet!

Luna Myhre Pellicer og Aasne Kvaale Aanestad går begge 7. semester på profesjonsstudiet i psykologi og jobber som utvekslingsambassadører for UiO